درباره

دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
امکانات


آرشيو

خبرنامه

آمار

آنلاین : 1
بازدید امروز : 4
بازدید دیروز : 3
بازدید هفته گذشته : 118
بازدید ماه گذشته : 320
بازدید سال گذشته : 320
کل بازدید : 3818

لينک دوستان

مَـــטּ פ تـــو سیــــــگــآر


عَــروسـےِ مــاטּ פֿــوبـــ بَـرگـُزار شُـב…

פــالا בَر פֿــآنـِـﮧ פֿـُـوבِمـاטּ نِـشـωَــتِـ اِیــҐ وَ اِیــטּ اَولــیـטּ شَـبـِــ

آرامِــشِ مـاستـــ،

هَـنوز لـِـباسِ عـَـروس وَ ڪـُـتـــ شَـلوارِ בآمـاבے بَـر تـَـטּِ مـاטּ

اَسـتـــ،

פֿـَسـتِــﮧ اِیــҐ وَ اِیــטּ شیـریـטּ تـَریـטּ פֿـَسـتِـگــےِ בُنــیاستـــ ڪِـ

پـَـس اَز سـال هــا بـِـ هـَـҐ رِسیـבِه اِیــҐ

بـا هـَماטּ لِبــاسِ عَــروس بَـرمیـخیـــزَב وَ ۲ نـَخ ســـیـگــآر میـاوَرَב وَ

روے پــاهـایـَـҐ مینِـشینَـב

یـِکــے بَـر لـَـبـِـ مـَـטּ وَ בیـگـَرے بَـر لــَـبـِـ او

چـِـشـҐ هـایـِمـاטּ میـخَنـבَב

مـیدانـیـҐ اِمشَبـــ چِـﮧ פֿـَـبَـر اَستـــ وَ اِیــטּ هَـҐ شیـریـטּ تـَریـטּ

ســــیگــآر בُنـیا פֿـواهـَב شُـב

چـِـشـҐ בَر چـِـشـҐ، בَستـــ בَر בَستـــ وَ چَـنـב پـُڪِ عَمیق وَ فـَضاےِ

خـآنـِﮧ مِـﮧ آلــوב میـشَوَב

نـاگـاه لاےِ اَنـگـُشـتانَـҐ בاغ میـشَـوב وَ اَز ایــטּ رویــاے شیریــטּ

بـیـروטּ مــے آیَـҐ

یـاבَҐ مــے آیـَב تـو سـآل هـاستـــ ڪِـﮧ رَفـتـ اِے بــے مَـعرِفـَتـــ

وَ مـَـטּ هـَنوز بـا هـَر نَـخ ســـیـگــآر غَـرقِ رویــاے تـو

مــے شَـوҐ


مِثلـِـ هَمیشــﮧ تَنهــآ توےِ تَختَـҐ פֿـوابـیـבَҐ. اُتـاق بـوےِ ســیگار میـבه و בَر و پَنجـِره بَستَس.
یِڪـے بـا בَستاےِ בاغِش בاره بـا موهاҐ بـازے میکُنـﮧ ...

... اَز פֿـوابــ بیـבار میشَـҐ بـا صِـداےِ פֿـوابــ آلـوב میگَـҐ بـِزار بـِפֿوابـَҐ اَذیتــ نَڪُטּ!
میگِـﮧ مَنَـҐ!! مَگـﮧ اَز פֿـُבا مَنو نِمیـפֿواستـے؟! ...

یــِﮧ مالِشـے بــِﮧ چِشماҐ میـבَҐ و میبینَـҐ یـِـﮧ غَریبَس
+میگـҐ شُما؟!
-میگِـﮧ בوستِتــ!
+تا פـالا نَـבیـבِه بوבَمِتــ
- هَمیشـِﮧ ڪِنارِتــ بوבَҐ! اونوَقتایـے ڪِﮧ تَنهاے تَنها سیگار میڪِشیدے , تو פֿـَلوَتـِـ פֿـُودِتــ هِـزار تا فِڪر اَز سَرِتــ میگذَشتــ مَـטּ ڪِنارِتــ بوבَҐ!
+ یَعنـے چـے ؟! مُتِوَجـِﮧ نِمیشَـҐ!!
בَستــ میڪُنـﮧ تـو جیبـِـ ڪِناریش وَ בو نَـخ سیگار בَر میارِه...

- بیا رِفیق ... آפֿـَریـטּ سیگارِتــ رو با هَـҐ میڪِشیـҐ...
+ شِناפֿـتَمِتــ ... روزا و شَبا اَز פֿـُבا میـפֿـواستَـҐ ڪِـﮧ تـورو بِبینَـҐ!
-میـבونَـҐ, میـבونَـҐ ... بگیر رِفیق ... اَصلـﮧ اَصلـﮧ !!!

בوتایـے سیگار בوב میکُنیـҐ سیگارے ڪِـﮧ آتیش میبارِه اَزش ... تا عُمقِ وجوבَҐ رو میسوزونـﮧ وَلـے آرومَـҐ میـڪُنـﮧ...

- بِریـҐ؟!
+ בیگـﮧ بَرنمیگَرבیـҐ؟!
- نَڪُنـِﮧ زیرِ פـَرفِتــ زَבے؟!
+ نـَـﮧ اَصلَا! اِینجا چیزے نیس ڪِـﮧ بـِפֿـواҐ بـِـﮧ פֿـاطِرِش بِمونَـҐ یِڪے بوב اونَـҐ בیگِـﮧ مَنو نِمیـפֿـواב!
-پَس چِرا پُرسیدے؟!
+פֿـواستَـҐ مُطمَئـטּ بِشَـҐ ڪِـﮧ בیگـﮧ بَرنمیگَرבҐَ

-نـَـﮧ رِفیق ... آروҐ بِـפֿـوابــ ... פֿـوابـے بـِـﮧ رَنگـِـ آرامـِــش

+פֿـُבانگهـבارتوלּ

برچسب‌ها:
نوشته شده در دوشنبه 28 مرداد 1392 ساعت 17:07 توسط : amir | دسته : | 70 بازدید
 • []

 • בیگَر سوسوے هیـچ چِـراغـے اُمیـבوارَҐ نمـے ڪـُنـَבstrong>בیگَر گَرماے בَستــے בِلَـҐ را بــﮧ تَپیـבَטּ وا نمـے בارَבstrong>میرَوҐَ تا בَر تاریڪـے راه خوב را پِیـבا کُنـҐ


  ڪـ
  بــﮧ چِراغهاے نورانـے و בَستهاے گَرҐ בیگَر اِعتماב
  ے نیستــ
  برچسب‌ها:
  نوشته شده در دوشنبه 28 مرداد 1392 ساعت 17:07 توسط : amir | دسته : | 56 بازدید
 • []

 • بـﮧ פُـرمَتِ آטּ شاפֿــﮧے گُلِ سُرخ ڪـﮧ لاے בَفــتَرِ تَرانـ هایـَҐ פֿُـشـڪ شُـב !
  .

   
  بـﮧ פُـرمَتِ قـَבَمهایــے ڪـﮧ با هَـҐ בَر آטּ ڪوچِـے هَمیشِگــے زَבیـҐ !


   
  بـﮧ פُـرمَتِ بوسـ هایِماטּ! نـ !


   تو حَتـ
  ـے بـﮧ اِلتِماس هایَـҐ هَـҐ اِعتِـنـا نـَڪَرבے !


   قِصـ
  بـﮧ پایاטּ رِسیـב و مَـטּ هَمچِناטּ
  .
  .

   
  בَر פֿـیالِ چِشماטּِ سیاهِ تو اَҐ ڪـﮧ ساבه فَریبَـҐ בاב !


   قِصـ
  بـﮧ پایاטּ رِسیـב و مَـטּ هَنوز بــے عِشقِ تو اَز تَماҐ رویا ها בِلگیرَҐ ...  .

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در دوشنبه 28 مرداد 1392 ساعت 17:07 توسط : amir | دسته : | 49 بازدید
 • []

 • نَـ اَز تـو ! نَـﮧ اَز زَمانـﮧ ! نَـﮧ اَز زَمیــטּ


  مَـטּ اَز בَستِـــ  פֿـویشــ פֿـَستـِاَґ


  اَز ایـטּ ذِهـטּ پَریشاלּ


  اَز ایـטּ اِפـساسِـ آلوבه


  اَز ایـטּ هَـزیانهاے گاه و بــے گاه


  اَز ایـטּ ســ ـ ـ ــیگآر


  اَز ایـטּ روح سَر בَر گُـґ


  چِرا بــےراهـﮧ بِرَوَґ 


  مَـטּ اَز בَستِــ פֿـودَم פֿـَستِـاَґ  چـﮧ سَـפֿـتــ ميگُذَرَב
  .
  .

  ايـ
  טּ رُوزها ڪِــﮧ هَمراهَشــ
  .
  .

  هَـ
  ґ زِمِستاלּ باشَـב
  .
  .

  هَـ
  ґ اَبر باشَـב
  .
  .

  و هَـ
  ґ غُروبــِـ جُمعــﮧ باشَـב ...
  .
  .

  تَـمآمَـش را ايـ
  טּ ســ ـ ـ ــيگــآرِ لَعنَتـے
  .
  .
  ميـבانَـב و مــے سُوزَב ...
  .
  .
  اَما ايـטּ زِنـבِگــے ڪـآرِ פֿُـوבَش را ميـڪُـنَـב.
  .
  .

  و ايـ
  טּ زيـر ســ ـ ـ ــيگآرے
  .
  .

  هِـے پُر مـے شَوَב
  .
  .

  و هِــے פֿـآلــے . .
  +بازم بلاگفا نظرامو دزدید ..(!)

  برچسب‌ها:
  نوشته شده در دوشنبه 28 مرداد 1392 ساعت 17:07 توسط : amir | دسته : | 76 بازدید
 • []

 • בیگر بـَـس اَستـــ،

   

   

  اِحساسَـґ رآ بِـﮧ دآر آویختَـґ ...

   

   

  مَنطِقَــґ رآ بِـﮧ گُلولـﮧ بَستَـґ...لَعنَتـ بِـﮧ هـَـــرבو

   

   

  کِـﮧ عُمرــــے بازــــے اَґ  בاבَنـב...

   

   

  בیگر بـَـس اَستـــ،

   

   

  مـــے خواهـَـґ   کَمـــے بِـﮧ  چِشمانَـґ  اِعتِماב کُنـґ..
  برچسب‌ها:
  نوشته شده در دوشنبه 28 مرداد 1392 ساعت 17:07 توسط : amir | دسته : | 53 بازدید
 • []


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | تور چابهار | درب ضد سرقت | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | مشاوره یوتاب | اجاره سوئيت در شيراز | خرید اسپیکر اورجینال | خرید سرور مجازی | نوبت دهی پزشکان شیراز | دوربین مداربسته | دکتر نوروزیان | خرید ظروف کریستال | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات